Rakennusalan palvelut ja konsultointi | ari.viippola@gmail.com | 045-232 5965

Vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija

Vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija -palvelu RovaniemiVastaava työnjohtaja johtaa rakennustyötä sekä pitää huolta rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn rakennusluvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta. (MRL 122 § 1).

Oman talon rakentaminen on yksi perheen suurimmista hankinnoista. Hankkeen läpivieminen on niin taloudellisesti kuin myös henkisesti suuri projekti. Vastaavalla työnjohtajalla on merkittävä asema ja vastuu projektin läpiviemisessä. Hänen tehtävänään on valvoa, että rakennustyö suoritetaan rakennusluvan mukaisesti ja että siinä noudatetaan voimassa olevia rakentamista koskevia määräyksiä. Lisäksi hänen tulee pitää huolta siitä, että erityisalojen työnjohtajat hoitavat heille säädetyt tehtävät.

Vuoden 2000 alussa voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki tuo pienrakentajalle ison vastuun. Siinä sanotaan: ”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.”

Maankäyttö- ja rakennuslain, MRL, mukainen pääsuunnittelija on pientalohankkeessa rakennushankkeeseen ryhtyvän luottohenkilö ja rakennusalan asiantuntija, joka yhteistyössä muiden hankkeen toimijoiden kanssa toteuttaa rakennushankkeen.

Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen.

Pääsuunnittelija (yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa):

  • huolehtii siitä, että käytettävissä on riittävät lähtötiedot ja että ne ovat johdonmukaiset ja ajan tasalla,
  • varmistaa, että kaikilla muilla kohteen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus suunnitelmista on heidän vastuullaan,
  • huolehtii kohteen eri suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä
  • huolehtii, että aikataulussa on suunnittelulle varattu riittävästi aikaa,
  • huolehtii, että kaikki tarvittavat suunnitelmat tehdään ja että ne on todettu yhteensopiviksi.

Lisäksi pääsuunnittelija

  • osallistuu aloituskokoukseen ja osaltaan huolehtii, että siinä edellytetyt suunnittelua koskevat velvoitteet tulevat suoritetuiksi,
  • huolehtii hänelle mahdollisesti rakennusluvassa tai aloituskokouksessa osoitetusta rakennustyön valvonnasta.
  • Pääsuunnittelijan osaltaan myös huolehtii siitä että rakennuslupa-asiakirjat, erityissuunnitelmat ja muut mahdolliset selvitykset on laadittu ja toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti.

PYYDÄ TARJOUS!

Ari Viippola
p. 045 232 5965
ari.viippola@gmail.com

Voit ottaa yhteyttä myös tällä sivulla olevalla lomakkeella.

PALVELUT : kosteusmittaus | lämpökuvaustyönjohto ja pääsuunnittelu